Upozornění pro daňové poplatníky

Finanční úřad upozorňuje poplatníky, u kterých došlo v roce 2018 ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do os. vlastnictví apod.), že mají dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění, povinnost podat daňové přiznání do 31.01.2019.

Digitalizace katastrálních map – komplexní pozemkové úpravy, proběhly v roce 2018 v katastrálním území Merklovice.

Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna výměry a číslování parcel, tak změna poplatníka daně z pozemku.

Nájemce je poplatníkem daně z pozemku u pronajatých pozemků evidovaných v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Po skončení pozemkových úprav již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem a poplatníkem se stává vlastník.

Změna výměry a číslování parcel i změna poplatníka daně z nemovitých věcí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitých věcí. Vlastník nemovité věci je tedy povinen podat řádné nebo dílčí daňové přiznání.

Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, vystavuje se nebezpečí sankce pokuty za opožděné podání (dle § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění).

Bližší informace je možné získat internetu http://www.financnisprava.cz nebo na Finančním úřadě pro Královéhradecký kraj, Územním pracovišti v Rychnově nad Kněžnou.