Jak nakládat s odpady


Směsný komunální odpad

 • Poplatek činí 552 Kč za osobu a za kalendářní rok
 • Splatnost poplatku je buď jednorázově do 30.04. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou splátkách do 30.04. a do 30.09. příslušného kalendářního roku
 • Sleva ve výši 50 % platí pro poplatníky starší 70 let a držitelé průkazu ZTP/P, kteří mají ve městě trvalý pobyt. Pro přiznání slevy je rozhodující stav k 01.01. běžného roku.
 • Ohlašovací povinnost, osvobození od poplatku a navýšení poplatku řeší Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 4/2012 (vložit vyhlášku) část čtvrtá o místních poplatcích, část čtvrtá Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba se platí poplatek za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 • Formuláře ke stažení k místnímu poplatku:
 • Ohlášení k místnímu poplatku
 • Ohlášení k místnímu poplatku – cizinci
 • Ohlášení k místnímu poplatku – stavba k individuální rekreaci
 • Ohlášení změn k místnímu poplatku
 • Žádost o vrácení přeplatku
 • Úhrada poplatku:
 • hotovostně v pokladně Městského úřadu ve Vamberku, přízemí, kontaktní osoby: paní Irena Šponarová, tel: 494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz nebo paní Alena Bartošová, tel: 494 548 123
 • bezhotovostně na účet č. 1240108349/0800, variabilní symbol je buď uveden na složence nebo Vám ho sdělí pracovnice městského úřadu na výše uvedených kontaktech
 • Ukládá se do vlastních sběrných nádob rodinných domů, resp. bytových domů a je vyvážen svozovým vozidlem v pravidelném intervalu.
 • Jedná se o odpad, který již nelze roztřídit.

Nahoru


Tříděný odpad

 • Bez poplatku
 • Ukládá se dle druhu odpadu:
 • Papír – do sběrných nádob (modrý kontejner) rozmístěných na sběrných hnízdech po městě, případně do sběrného místa v ulici Jůnova nebo do výkupny druhotných surovin v ulici Janáčkova.
 • Plasty – do sběrných nádob (žlutý kontejner) rozmístěných na sběrných místech po městě, případně do sběrného místa v ulici Jůnova.
 • Nápojové kartony – do sběrného místa v ulici Jůnova, případně s plasty do sběrných nádob (žlutý kontejner) rozmístěných po městě.
 • Sklo – do sběrných nádob rozmístěných po městě dle barvy skla – barevné sklo (zelený kontejner) a čiré sklo (bílý kontejner), případně do sběrného místa v ulici Jůnova.

Nahoru


Velkoobjemový odpad

 • Bez poplatku, ale pouze pro občany s trvalým bydlištěm ve Vamberku, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek.
 • Ukládá se do sběrného místa odpadu v ulici Jůnova nebo lze využít mobilního sběru (termíny mobilního sběru budou vždy v dostatečném předstihu uvedeny v Aktualitách, ve Vambereckém zpravodaji a na plakátovacích plochách a v místním rozhlase)
 • Příklady velkoobjemového odpadu: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky.

Nahoru


Pneumatiky

 • Bez poplatku, ale pouze pro občany s trvalým bydlištěm ve Vamberku, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek.
 • Ukládá se do určeného kontejneru do sběrného místa odpadu v ulici Jůnova.

Nahoru


Kovy

 • Bez poplatku, ale pouze pro občany s trvalým bydlištěm ve Vamberku, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek.
 • Ukládá se do sběrného místa odpadu v ulici Jůnova (bez výkupní ceny) nebo do výkupny druhotných surovin Metal-Vondra, s. r. o. v ulici Janáčkova.
 • Příklady odpadu – kovy: zbytky kovů, kovové konstrukce, plechy, plechové obaly, plechovky od potravin všech druhů.

Nahoru


Bioodpady

 • Bez poplatku, ale pouze pro občany s trvalým bydlištěm ve Vamberku, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek.
 • Ukládá se do domácího kompostéru, do velkoobjemového kontejneru při mobilním svozu, do kontejnerů u zahrádkářských kolonií (Mníšek, Jiráskova a Tyršova) nebo po dohodě na kompostárnu (kontakt: Zdeněk Vavroušek, tel: 605 458 723).
 • Příklady bioodpadu: posečená tráva, listí, větve ze stromů, zbytky ovoce a zeleniny, bioodpady rostlinného původu bez příměsi živočišného materiálu jako jsou kuchyňské odpady, zbytky jídel, maso.
 • Mezi bioodpad nepatří: kuchyňské odpady, zbytky jídel, maso
 • V případě uložení bioodpadu do kompostárny nebo v případě mobilního svozu odpadu je nezbytné bioodpad rozdělit na dvě skupiny:
  1. Větve a dřevo
  2. Tráva, listí, zbytky rostlin apod.

Nahoru


Nebezpečný odpad

 • Bez poplatku, ale pouze pro občany s trvalým bydlištěm ve Vamberku, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek.
 • Ukládá se do sběrných nádob do sběrného místa odpadu v ulici Jůnova přip. do určených nádob při mobilních svozech odpadu.
 • Příklady nebezpečného odpadu: barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky, domácí chemikálie.

Nahoru


Stavební odpad

 • Bez poplatku, ale pouze pro občany s trvalým bydlištěm ve Vamberku, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek do 0,5 m3/čp./čtvrtletí.
 • Ukládá se do určeného kontejneru do sběrného místa v ulici Jůnova. V případě velkého množství stavebního odpadu je možné za úhradu objednat přistavení velkoobjemového kontejneru včetně likvidace u specializované firmy (např. KENVI CZ s. r. o. Rychnov nad Kněžnou, tel: 606 948 587 nebo 733 538 566, EKOLA České Libchavy tel: 465 561 500) nebo prostřednictvím dopravců (např. Metal-Vondra, s. r. o. Vamberk, tel: 736 537 484, Jiří Mareš Vamberk, tel: 494 541 103).

Nahoru


Autovraky

 • Ukládá se v autorizovaném zařízení (autovrakoviště), které vystaví potvrzení o jeho převzetí. Nakládání s autovrakem není možné řešit prostřednictvím města Vamberk.
 • Kontakty na nejbližší autovrakoviště: Josef Vilímek Kostelec nad Orlicí, tel: 603 237 188, AGRO Žamberk, tel: 465 352 455.

Nahoru


Elektrozařízení

 • Bez poplatku, ale pouze pro občany s trvalým bydlištěm ve Vamberku, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek.
 • Ukládá se do sběrných nádob umístěných na vybraných sběrných hnízdech po městě nebo ve vestibulu městského úřadu, případně do sběrného místa odpadu v ulici Jůnova.

Nahoru


Baterie a akumulátory

 • Bez poplatku, ale pouze pro občany s trvalým bydlištěm ve Vamberku, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek.
 • Baterie se ukládají do sběrných nádob umístěných na vybraných sběrných hnízdech po městě nebo ve vestibulu městského úřadu, případně do sběrného místa odpadu v ulici Jůnova.
 • Akumulátory se ukládají na sběrné místo odpadu v ulici Jůnova nebo jako kov sběrné místo Metal-Vondra, s. r. o. Vamberk, tel: 736 537 484.

Nahoru


Textil a oděvy

 • Bez poplatku, ale pouze pro občany s trvalým bydlištěm ve Vamberku, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek.
 • Ukládá se do sběrných nádob umístěných na sběrných hnízdech po městě, případně do sběrného místa odpadu v ulici Jůnova.
 • Příklady odpadu – textil a oděvy: veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky zabalené v zavázaných (zauzlovaných) igelitových taškách, spárované (svázané) nositelné boty, hračky.

Nahoru


Jedlé oleje (opotřebované kuchyňské oleje z domácnosti)

 • Bez poplatku, ale pouze pro občany s trvalým bydlištěm ve Vamberku, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek.
 • Jedlé oleje se musí slít do uzavíratelných nádob (např. pet lahve), které se poté ukládají do sběrných nádob umístěných na vybraných sběrných hnízdech po městě nebo do sběrného místa odpadu v ulici Jůnova.

Nahoru


Sběrné místo v ulici Jůnova

 • Provozní doba:
  od 01.03. do 30.11. kalendářního roku:
  středa od 13:00 do 17:00; 
  sobota od 8:00 do 12:00
  od 01.12. do 31.03. kalendářního roku:
  sobota od 8:00 do 12:00
 • Sběrné místo slouží pouze pro občany Vamberka, po předložení dokladu prokázání trvalého pobytu a po řádné úhradě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 • Výhodou sběrného místa je celoroční provoz, kde lze odevzdat více druhů odpadů najednou.
 • Kontaktní osoba: pan Zdeněk Vavroušek, tel.: 605 458 723

Nahoru


Mobilní svoz

 • Dvakrát ročně
 • termíny mobilního svozu budou vždy v dostatečném předstihu uvedeny v Aktualitách, ve Vambereckém zpravodaji a na plakátovacích plochách a v místním rozhlase
 • Prosíme, prioritně využívejte sběrné místo v ulici Jůnova, kde lze odevzdávat více druhů odpadů najednou.
 • Kontaktní osoba: pan Zdeněk Vavroušek, tel.: 605 458 723:

Nahoru