Základní informace dle zákona 106/1999 Sb.

1. Název
Město Vamberk

2. Důvod a způsob založení
Město Vamberk je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město spravuje své záležitosti samostatně, rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem. Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zákonem. Město dále vykonává prostřednictvím Městského úřadu Vamberk státní správu (přenesená působnost) v rozsahu stanoveném zvláštními zákony.

3. Organizační struktura
Orgány města jsou:
zastupitelstvo města – 15 členů, orgány zastupitelstva města jsou výbory
rada města – 5 členů, orgány rady města jsou komise,starosta

Městský úřad (dále úřad) tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci zařazení v jednotlivých odborech úřadu.

Organizační schéma MěÚ Vamberk

Organizační složky Města Vamberk:
Městská knihovna a informační centrum Vamberk
Městský klub Sokolovna Vamberk
Technické služby Vamberk
Pečovatelská služba Vamberk
Krajkářská škola Vamberk

Podrobnosti k organizačním složkám jsou uvedeny v jejich zřizovacích listinách.

Město Vamberk je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:
Základní škola Vamberk
Mateřská škola Vamberk, Tyršova 28
Správa sportovních zařízení, Jůnova 6, Vamberk

Vztahy mezi zřizovatelem a organizacemi upravuje příslušná legislativa a zřizovací listiny. Statutárním orgánem je ředitel příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace má právní subjektivitu a směrnice pro vedení účetnictví a další právní předpisy vydává její ředitel.
Jednotlivé odbory úřadu spolupracují s organizacemi v rámci svých působností.

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa: Městský úřad Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu – viz 4.1.

4.3. Úřední dny a hodiny:

Pondělí 07:30 – 11:00     12:00 – 17:00
Středa 07:30 – 11:00     12:00 – 17:00

4.4. Otevírací dny a hodiny Podatelny a Czechpointu:

Pondělí 07:30 – 11:00     12:00 – 17:00
Úterý 07:30 – 11:00     12:00 – 15:00
Středa 07:30 – 11:00     12:00 – 17:00
Čtvrtek 07:30 – 11:00     12:00 – 14:30
Pátek 07:30 – 11:00     12:00 – 14:00

4.5. Telefonní čísla: 494 548 111
4.6. Číslo faxu: 494 541 322
4.7. Adresa internetové stránky: www.vamberk.cz
4.8. Adresa e-podatelny: podatelna@vamberk.cz
4.9. ID datové schránky: f83bqus (Město Vamberk, typ OVM)

Seznam e-mailových adres a kontaktů na jednotlivé zaměstnance úřadu

5. Případné platby lze poukázat
účet: 1240108349/0800
O čísle VS lze získat informaci na ekonomickém odboru.

6. IČ
002 75 492

7. DIČ
CZ00275492

8. Dokumenty
8.1. Seznam hlavních dokumentů
8.2. Rozpočty města

9. Žádosti o informace

Problematika podávání žádostí o informace je upravena vnitřním předpisem
Směrnice k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ostatní žádosti, stížnosti, oznámení, podněty a petice se přijímají:
• osobně na odboru správním – podatelně úřadu nebo
• písemně na adrese:
Městský úřad Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk
Telefony: 494 548 111,  Fax: 494 541 322
Elektronická adresa: podatelna@vamberk.cz

Rozhodnutí vydávaná ve správním řízení se doručují podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí vydávaná mimo správní řízení se doručují prostřednictvím České pošty.

Pokud se zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a lze určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, je odesílatel vyrozuměn o zjištěné vadě doručeného dokumentu a je stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument se dále nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument se dále nezpracovává.

Podobně se postupuje při doručení dokumentu v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém se přijímají dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém se přijímají dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím správního orgánu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal v podatelně úřadu, ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty či rady města se podávají prostřednictvím podatelny úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové.

12. Formuláře

Formuláře týkající se činnosti úřadu jsou k dispozici na jednotlivých odborech úřadu a dále v této sekci webových stránek úřadu

13. Popisy postupů – návody pro řešení příslušných životních situací

Přehled všech návodů je umístěn zde.

Návody pro řešení životních situací naleznete také na portálu veřejné správy portal.gov.cz (za obsah těchto stránek neodpovídá MěÚ Vamberk).

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:

Předpisy jsou bezplatně k nahlédnutí během provozní doby v podatelně, případně příslušných odborech úřadu. Žadatel si může pořizovat opisy a výpisy, pořízení kopie je zpoplatněno v souladu se sazebníkem.
K přímému stažení nabízíme Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Další předpisy můžete nalézt ve Sbírce zákonů na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz nebo v položce „Zákony“ na stránkách portálu veřejné správy portal.gov.cz

14.2. Vydané právní předpisy: Seznam platných právních předpisů Města Vamberk.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací určuje ve smyslu § 17 zákona sazby za náklady spojené s poskytnutím informací. V případě, že úřad bude požadovat za poskytnutí informace úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, úřad žádost odloží. Úhradu lze zaplatit v pokladně úřadu, poštovní složenkou, případně na účet 1240108349/0800, variabilní symbol sdělí tajemník úřadu.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nejsou

16. Licenční smlouvy

Žádná licenční smlouva nebyla uzavřena.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou k nahlédnutí zde.