Obřadní síň

Oddávací místo: obřadní síň v budově Městského úřadu Vamberk
Oddací den: sobota (neoddává se v době konání voleb)

Občané ČR předkládají vyplněný Dotazník k uzavření manželství, platné občanské průkazy, originály rodných listů. Pokud je občan rozvedený, předloží dále Rozsudek o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci, vdovec/vdova předloží úmrtní list bývalého manžela/ky. Pokud spolu mají snoubenci nezletilé dítě, předloží též rodný list dítěte.

Uvedené doklady se předkládají nejpozději 30 dnů před domluveným termínem svatby.

Církevní sňatek – snoubenci vyplní na matrice podle místa konání sňatku Žádost o vydání osvědčení k uzavření manželství před orgánem církve, ke které předloží stejné doklady jako u sňatku civilního. Osvědčení má platnost 6 měsíců od jeho vydání.

Matriční poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích:

  • Sňatek zdarma mají snoubenci, jejichž svatební obřad se bude konat v stanoveném oddávacím místě a ve stanovený oddací den.
  • V případě svatebního obřadu mimo určenou místnost, nebo mimo stanovený oddací den, činí poplatek: 1.000,- Kč
  • Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, činí poplatek 3.000,- Kč
  • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, činí poplatek 2.000,-Kč
  • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem činí poplatek 500,- Kč