Doručování zásilek občanům s trvalým pobytem na ohlašovně

Úřední adresa

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Městského úřadu Vamberk, Husovo náměstí 1, byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu. Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově MěÚ nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není možné jim žádnou korespondenci doručit. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní schránku“, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.

Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu. Takové ustanovení neobsahuje ani zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, který neukládá ani vlastníku objektu ani ohlašovně v tomto smyslu žádné povinnosti.

Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s. p., může nastat fikce doručení, to znamená, že zásilka je považována za doručenou.

Městský úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení. Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na město Vamberk, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk, ohlašovna MěÚ, o uložení zásilky:

1) Zásilka je pro adresáta uložena na České poště, s. p., ve Vamberku, adresa Struha 698, 517 54 Vamberk, kontaktní telefon: 494 541 381, 494 541 383, otevírací doba:

Pondělí: 08:00 – 11:00 13:00 – 17:00
Úterý: 08:00 – 11:00 13:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 11:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 08:00 – 11:00 13:00 – 17:00
Pátek: 08:00 – 11:00 13:00 – 17:00
Sobota: 08:00 – 10:00

2) Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

3) Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

4) Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

5) Obyčejné listovní zásilky budou doručovatelem vráceny odesílateli.

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu Vamberk, Husovo náměstí 1, má možnost:

1) na ohlašovně pobytu Městského úřadu Vamberk nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „úřední“ písemnosti, (adresa bude zavedena do informačního systému evidence obyvatel jako „doručovací“),

2) správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i e-mailovou adresu,

3) zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,

4) zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s. p., oznámí (placená služba),

5) zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX (placená služba),

6) požádat o změnu ukládací pošty – v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (bezplatná služba).

Ostatně tyto možnosti pro doručování písemností mohou využít všichni obyvatelé.