Vyhlášky, nařízení, opatření obecné povahy

Obecně závazná vyhláška je právní předpis vydávaný obcí k plnění úkolů obce a k zabezpečování místních záležitostí v samostatné působnosti. Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva.

Nařízení obce pak představují právní předpis vydávaný obcí na základě zmocnění v konkrétním zákoně ve věcech patřících do přenesené působnosti. Oprávnění k vydávání nařízení je zákonem o obcích svěřeno radě, není-li však zřízena, vydává nařízení zastupitelstvo obce.

Opatření obecné povahy není právní předpis, ale správní akt s konkrétně vymezeným předmětem (slouží jen ke konkretizaci již existujících povinností vyplývajících ze zákona) a s obecně určenými adresáty.

Dokumenty