Výsadba interakčních prvků IP1 a IP5 v k. ú. Merklovice

Realizováno za finanční podpory EVROPSKÉ UNIE, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Operačního programu Životního prostředí

Název výzvy: Výzva MAS Sdružení SPLAV OPŽP – Realizace ÚSES

Cíl projektu: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Účel projektu: Posílit přirozené funkce krajiny

Výše dotace: 375.824,04 Kč

Popis projektu: Projekt řeší výsadbu ve dvou interakčních prvcích v k. ú. Merklovice. Cílem projektu je vytvoření nových krajinných struktur poskytujících úkryt a potravu živočichům. Realizací projektu vznikne ozeleněný prostor, kterým vzroste biodiverzita okolí a navázaných biocenter. Projektem je posíleno partnerství a spolupráce subjektů veřejného života v oblasti plánování, realizace a udržitelnosti výstupu.