Územní studie lokality bývalého závodu masny, Vamberk

Územní studie lokality bývalého závodu masny, Vamberk
irop_mmr

Cíl akce (projektu)

Cílem projektu je nově navrhnout veřejná prostranství v území, pro které se územní studie zpracovává, když ve stávajícím území brownfieldu po bývalém podniku Masna Vamberk nejsou veřejná prostranství žádným způsobem definována. Zpracováním územní studie bude určen charakter a náplň jednotlivých veřejných prostranství, jakož i funkční návaznosti jednotlivých ploch. Územní studie pro lokalitu bývalého závodu masny, tvořenou plochami Bbd2, Bsm4, Pz1, Brd1, částí rezervy Brd-r1 a okolními plochami dopravní infrastruktury a stabilizovanými plochami z ÚP Vamberk (v katastrálním území Vamberk) má za cíl prověřit a definovat podmínky pro podrobnější plošné a prostorové uspořádání plochy. Cílem je zpracovat územní studii společně pro celou lokalitu s přesahem do okolních stabilizovaných ploch s cílem zajistit funkční návaznost ploch a vytvořit předpoklady pro vznik urbanisticky hodnotného území v centru Vamberka.

Projekt „Územní studie lokality bývalého závodu masny, Vamberk“ je spolufinancován Evropskou unií.

Dokumenty