Žádost o vydání rybářského lístku

Základní informace k životní situaci (aktuální informace na webu Ministerstva zemědělství)
Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři Žádost o vydání rybářského lístku),    a to včetně všech požadovaných náležitostí.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Na oddělení životního prostředí –  Dana Vašková, II. patro, tel.: 494 548 132, e-mail: vaskova@vamberk.cz. V případě nepřítomnosti zastupuje sekretariát, I. patro, tel.: 494 548 119.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
K žádosti je nutné přiložit: • doklad o získané kvalifikaci (osvědčení, dříve získaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře nebo rybářské stráže)
• u cizinců platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem
• doklad totožnosti – cizinec předloží cestovní doklad, osoba mladší 15-ti let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad (rodný list)
• doklad o zaplacení správního poplatku

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář „Žádost o vydání rybářského lístku“ obdržíte na oddělení životního prostředí.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

a) 1 rok činí 100 Kč,
b) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč,
c) 3 roky činí 200 Kč,
d) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč,
e) 10 let činí 500 Kč,
f) 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč,
g) na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let činí 1 000 Kč,
h) na dobu neurčitou  pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 500 Kč,
i) 30 dní činí 200 Kč.

Poplatek podle písmen b), d), f) a h) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Rybářský lístek je vydáván přímo, bez vydání rozhodnutí, ve zkráceném správním řízení, lhůta pro vydání je stanovena v § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád na 30 dnů. Zpravidla se vyřizuje obratem.

Související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Předpisy, dle kterých se postupuje:
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)