Sociálně-právní ochrana dětí

Povinnosti obecního úřadu vyplývající z ustanovení ZSPOD jsou tyto:

 • § 10 odst. 1 písm. a – g) ZSPOD – oblast preventivní a poradenské činnosti
  a) vyhledávat děti uvedené v § 6,
  b) působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské
  odpovědnosti,
  c) projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte,
  d) projednat s dítětem nedostatky v jeho chování,
  e) sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu
  dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující,
  f) poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při
  uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů,
  g) oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které
  nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 ZSPOD
 • § 13 odst. 3 ZSPOD – oblast výchovných opatření
  – Obecní úřad obce s rozšířenou působností může požádat příslušný obecní
  úřad, aby sledoval, zda jsou dodržována výchovná opatření, o nichž
  rozhodl – dohled nad výchovou, omezení rodičům či nezl. dětem ve smyslu
  § 13 odst. 1 písm. a – d) ZSPOD.
 • § 15 odst. 1 ZSPOD – oblast opatření na ochranu dětí
  – Ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí
  rodičů nebo jejich hospitalizace, je obecní úřad povinen zajistit takovému
  dítěti neodkladnou péči; při zajištění této péče zpravidla dá přednost
  příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí
  obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • § 32 odst. 1 ZSPOD – oblast péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost
  – Obecní úřad při péči o děti uvedené v § 6
  a) zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času těchto dětí,
  b) zaměřuje svoji pozornost na děti vyhledávající styky s fyzickými osobami
  nebo skupinami těchto osob požívajícími alkoholické nápoje nebo
  návykové látky nebo páchajícími trestnou činnost,
  c) sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí,
  d) věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní,
  e) zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi
  ostatní skupiny dětí,
  f) nabízí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům
  dětí a jejich možnostem,
  g) spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a
  dalšími subjekty.
 • § 37 odst. 1 ZSPOD – oblast výkonu SPO ve zvláštních případech
  – Obecní úřad je povinen učinit opatření k ochraně života a zdraví a zajistit
  uspokojování základních potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně zdravotních
  služeb dítěti uvedenému v § 2 odst. 3, ZSPOD ocitlo-li se takové dítě bez
  jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy
  nebo narušeny.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany
Standard č. 7 – Prevence
Standard č. 9 – Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dětí
Standard č. 13 – Vyřizování a podávání stížností
Standard č. 14 – Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

Veřejnoprávní smlouva s městem Rychnov nad Kněžnou na výkon sociálně-právní ochrany dětí

Kontakty:
Městský úřad, Husovo nám. 1, Vamberk, 1. patro
kontaktní osoba: Ing. Šárka Vyskočilová
tel: 494 548 125, mobil: 774 086 544
e-mail: vyskocilova@vamberk.cz
Zástup: Ing. Martina Jusková, tajemnice Městského úřadu Vamberk,
tel: 494 548 112, mobil: 605 006 265,
e-mail: juskova@vamberk.cz
přip. ORP Rychnov nad Kněžnou, kontaktní osoba Mgr. Šárka Hostinská, vedoucí oddělení SPOD
tel: 494 509 413, mobil: 733 325 967