Přehled nejdůležitějších předpisů

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
 • Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů České republiky a o Sbírce mezinárodních smluv
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • Vyhláška č. 364/2000 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 • Vyhláška č. 324/2008 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupiteslých úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
 • Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
 • Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 • Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných informačních a knihovnických služeb (knihovní zákon)
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
 • Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • Zákon č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznávání rovnocennosti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků
 • Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2001 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
 • Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
 • Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR
 • Zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů
 • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)