Informace dle zákona 159/2006 Sb.

Centrální registr oznámení

Na základě novely zákona provedené zákonem č. 14/2017 Sb., která je účinná od 1. září 2017, byl vytvořen Centrální registr oznámení, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Dosavadní evidenční orgány se staly tzv. podpůrnými orgány, které veřejné funkcionáře do centrálního registru zapisují.

Veřejní funkcionáři do tohoto registru ve formě vstupního, průběžného a výstupního oznámení  podávají:

  1. oznámení o činnostech
  2. oznámení o majetku
  3. oznámení o příjmech a závazcích

Průběžné oznámení podává veřejný funkcionář po celou dobu výkonu funkce, a to za každý rok nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.

Vstupní oznámení je veřejný funkcionář povinen učinit do 30 dnů ode dne, kdy jej podpůrný orgán zapsal do registru. V případě ukončení výkonu funkce, je veřejný funkcionář povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne tohoto ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.